Entuziazmus
Chceme dať viac.

Aktuality a publikácie

11.04.2021 - Rozsudok ESĽP: Vavřička a ostatní v. Česká republika

Povinné očkovanie u detí ako podmienka prijatia do materskej školy nie je porušením práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd)

Zobraziť viac »

04.05.2020 - Oznámenie - aktualizácia

Oznámenie o úprave formy poskytovania právnych služieb, z dôvodu minimalizovania rizík pre našich klientov a zamestnancov kancelárie

Zobraziť viac »

07.01.2020 - Zmena poplatkovej povinnosti vo vybraných pracovnoprávnych sporoch

07.01.2020 Oslobodenie žalobcu od povinnosti úhrady súdneho poplatku vyrubeného vo vybraných sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky plynúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Zobraziť viac »

10.10.2019 - Právna veta

U obchodníka platí nevyvrátiteľná domnienka, že pozná zákon a ako profesionál zákon poznať musí, lebo je to jeden z jeho pracovných nástrojov a na rozdiel od spotrebiteľa aj vie, ako má s právom naložiť ...

Zobraziť viac »

01.07.2019 - Právna veta

01.07.2019 Nárok na náhradu škody spôsobenej nedostatočným poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Zobraziť viac »

20.12.2018 - KĽAČANOVÁ v. SLOVENSKÁ REPUBLIKA

20.12.2018 Právo na prístup k súdu musí byť "praktické a účinné", nie teoretické alebo iluzórne, nakoľko zahŕňa nielen právo iniciovať súdne konanie, ale aj právo na obdržanie riadneho rozhodnutia súdu

Zobraziť viac »

28.09.2018 - Právna veta

28.09.2018 Vklad do katastra nehnuteľností a absolútna neplatnosť zmluvy

Zobraziť viac »

10.08.2018 - Aktuálne regulácie v záujme ochrany autorských práv

10.08.2018 Súdny dvor Európskej únie tak rozhodol dňa 07.augusta 2018 v Rozsudku C-161/2017 vo veci Land Nordrhein-Westfalen c/a Dirk Renkhoff

Zobraziť viac »

02.07.2018 - Právna veta

02.07.2018 Predkupné právo štátu k pozemkom

Zobraziť viac »

14.05.2018 - Novela zákona č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon

14.05.2018 Zákonom č. 51/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa Vodný zákon, a to s účinnosťou od 15.03.2018

Zobraziť viac »

24.04.2018 - Čo prináša General Data Protection Regulation

24.04.2018 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v plnom rozsahu ruší Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov z 24.10.1995. V EÚ sa začne uplatňovať nové Nariadenie 2016/679 dňa 25.mája 2018.

Zobraziť viac »

01.02.2018 - Právna veta

01.02.2018 Exekučné záložné právo zriadené na spoluvlastnícky podiel k pozemku.

Zobraziť viac »

05.06.2017 - K ochrane osobných údajov v súvislosti s dianím vo svete

Súdny dvor Európskej únie, konkrétne sudcovia veľkej komory, môžu byť v budúcnosti dožiadaní, aby poskytli vysvetľujúce stanovisko k Rozsudku zo dňa 21.12.2016 v spojených veciach C 203/15: Tele2 Sverige AB proti Post-och telestyrelsen, a C 698/15: Secretary of State for the Home Department proti Tomovi Watsonovi, Petrovi Briceovi, Geoffrey Lewisovi,za účasti: Open Rights Group, Privacy International a The Law Society of England and Wales.

Zobraziť viac »

10.01.2017 - JUDr. Zdenka Benčíková: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vo vzťahu k obchodnému podielu a súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu - II. časť

10.1.2017 - Druhá časť príspevku sa venuje otázke, či môže manžel, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, napadnúť námietkou relatívnej neplatnosti prevod obchodného podielu druhého manžela – spoločníka.

Zobraziť viac »

26.12.2016 - JUDr. Zdenka Benčíková: Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vo vzťahu k obchodnému podielu a súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu - I. časť

26.12.2016 - Ústavný súd v Uznesení sp.zn. III. ÚS 399/2015-16 zo dňa 18.8.2015, zdôraznil, že nielen v judikatúre všeobecných súdov, ale ani v právnej teórii neexistuje jednoznačný právny názor na otázku, či je obchodný podiel (ako iná majetková hodnota) súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a ani na otázku, či môže manžel, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, napadnúť námietkou relatívnej neplatnosti prevod obchodného podielu druhého manžela – spoločníka, a to ani v právnej vede, ani v judikatúre.

Zobraziť viac »

29.11.2016 - Férovejšie exekučné konania?

29.11.2016 - Dnes schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Exekučný poriadok.

Zobraziť viac »

30.06.2016 - JUDr. Zdenka Benčíková: „Alea iacta est“ alebo „kocky sú hodené“

Rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky ako nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti zo 16. marca 2016, sp. zn. I. ÚS 549/2015-33, bola prelomená kľúčová zásada \"Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet\" alebo \"nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám má\".

Zobraziť viac »

21.05.2015 - PRIJATIE CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU

21.05.2015 - Dnes bol v Národnej rade Slovenskej republiky prijatý mimo iného nový Civilný sporový poriadok.

Zobraziť viac »

20.05.2015 - TÉMA: DOVOLANIE, CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK, INTERTEMPORALITA

20.5.2015 - Zo série príspevkov k reforme občianskeho procesného práva vám ponúkame ďalší, tentokrát zaoberajúci sa inštitútom dovolania a jeho úpravou v návrhu Civilného sporového poriadku. Príspevok bol uverejnený v časopise Bulletin slovenskej advokácie číslo 3/2015.

Zobraziť viac »

08.05.2015 - NEDOSTATOČNÉ ODÔVODNENIE A PRÍPUSTNOSŤ DOVOLANIA

08.05.2015 - V doterajších príspevkoch bol vyjadrený kritický postoj k situáciám, v ktorých Najvyšší súd založí prípustnosť dovolania len z dôvodu nedostatočného odôvodnenia rozhodnutia. Uvedený názor (na základe ktorého by nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia samé osebe zakladať prípustnosť dovolania nemalo) zdá sa, začínajú pomaly jednotnejším spôsobom zdieľať aj naše najvyššie súdne autority.

Zobraziť viac »

08.12.2014 - NAŠU KANCELÁRIU NÁJDETE UŽ AJ NA FACEBOOKU

08.12.2014 - Našu kanceláriu nájdete už aj na sociálnej sieti Facebook.

Zobraziť viac »

05.12.2014 - VÄČSINA NAŠICH ZÁSADNÝCH PRIPOMIENOK K NÁVRHU CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU V URČITOM ROZSAHU UŽ AKCEPTOVANÁ !

05.12.2014 - Dňa 26.08.2014 sme Vás v rámci našich aktualít informovali o našich pripomienkach k návrhu pripravovaného Civilného sporového poriadku. Z nich sedem sme sami považovali za zásadné. Je pre nás zadosťučinením, že až päť z nich už bolo Rekodifikačnou komisiou minimálne čiastočne akceptovaných !

Zobraziť viac »

03.12.2014 - TÉMA: NÁHRADA TROV KONANIA, TROVY KONANIA, CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK

A Civilný sporový poriadok pre Vás do tretice. Tentokrát Vám ponúkame príspevok k úprave náhrady trov konania v danom pripravovanom kódexe, tak, ako bol publikovaný v časopise Bulletin slovenskej advokácie (číslo 10-11/2014).

Zobraziť viac »

03.11.2014 - TÉMA: CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK

K pripravovanému Civilnému sporovému poriadku bol publikovaný aj osobitný odborný príspevok - a to v časopise Justičná revue (číslo 10/2014). My Vám ho aj na našej stránke prinášame v plnom znení.

Zobraziť viac »

26.08.2014 - CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK, PRIPOMIENKY K CIVILNÉMU SPOROVÉMU PORIADKU

Dňa 15. augusta 2014 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh Civilného sporového poriadku. My vám prinášame naše pripomienky k nemu.

Zobraziť viac »

31.03.2014 - TÉMA: ABSOLÚTNA NEPLATNOSŤ, RELATÍVNA NEPLATNOSŤ, DOBROMYSEĽNOSŤ NADOBÚDATEĽA

Absolútna neplatnosť, následky relatívnej neplatnosti a dobromyseľnosť nadobúdateľa (uverejnený v časopise Justičná revue č. 2/2014)

Príspevok nadväzuje na článok uverejnený v Justičnej revue č. 10/2013 týkajúci sa účinkov odstúpenia od zmluvy. Porovnáva odstúpenie s absolútnou a relatívnou neplatnosťou právneho úkonu a špeciálne sa zaoberá porovnaním následkov odstúpenia od zmluvy a dovolania sa relatívnej neplatnosti. Predovšetkým sa však zamýšľa nad aplikáciou princípov dobrej viery a právnej istoty v prípade absolútnej a relatívnej neplatnosti právneho úkonu, berúc v úvahu aj rozdielnu aktuálnu slovenskú a českú judikatúru. V závere upozorňuje na riziko prílišného formalizmu pri výklade právnych noriem v prípadoch, kedy je vôľa realizovať trhovú výmenu medzi zmluvnými stranami nesporná.

Zobraziť viac »

31.10.2013 - TÉMA: NÁSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Veľké „NIE“ vecnoprávnym účinkom odstúpenia od zmluvy (Uverejnené v časopise Justičná revue č. 10/2013)
Príspevok bol uverejnený v časopise Justičná revue 10/2013.

Zobraziť viac »

17.01.2013 - ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

V súvislosti s poskytovaním právnych služieb vo veci výstavby ulice v centre Bratislavy, kde zastupujeme niekoľko desiatok fyzických a právnických osôb, zarezonovalo obchodné meno našej Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o. opätovne.

Zobraziť viac »

31.12.2012 - „NÁŠ“ NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR V ZBIERKE NÁLEZOV A UZNESENÍ

Naša Advokátska kancelária advocatius s.r.o., konajúc JUDr. Zdenkou Benčíkovou, podala v mene jedného z našich klientov dňa 01.10.2010 sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky.

Zobraziť viac »

30.12.2012 - TÉMA: ZÁKONNÍK PRÁCE, ZMENY ÚČINNÉ OD 01.01.2013

Novela Zákonníka práce účinná odo dňa 01.01.2013
Zákon č. 361/2012 je 27. zákon, ktorý mení a dopĺňa znenie kódexu slovenského pracovného práva a obsahuje 108 zmien. Alexandra Petrášová Vám prináša analýzu tých najzásadnejších.

Zobraziť viac »

29.10.2012 - ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

Naša Advokátska kancelária advocatius s.r.o. zastupuje niekoľko desiatok fyzických a právnických osôb v súvislosti s nejasnosťami a problémami, ktoré týmto osobám vznikli pri výstavbe bytov na ulici v centre Bratislavy. Táto vec je predmetom aj mediálneho záujmu, aktuálne zo strany RTVS.

Zobraziť viac »

09.04.2012 - ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

Advokátska kancelária advocatius s.r.o. sa prostredníctvom Alexandry Petrášovej vyjadrovala k právnej problematike „Trestné činy počas šibačky“ v Rannej šou Fun rádia dňa 09.04.2012.

Zobraziť viac »

30.01.2012 - TÉMA: OBČIANSKE PRÁVO, PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO, INVESTÍCIE DO SPOLOČNEJ VECI, BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE

Investície do spoločnej veci – 2. časť (Uverejnené v časopise Justičná revue č. 12/2011)
V druhej časti sa príspevok primárne venuje základným procesným otázkam, ktoré vznikajú pri uplatňovaní investícii do veci v podielovom spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých osôb.

Zobraziť viac »

08.12.2011 - TÉMA: OBČIANSKE PRÁVO, PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO, INVESTÍCIE DO SPOLOČNEJ VECI, BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE

Investície do spoločnej veci – 1. časť (Uverejnené v časopise Justičná revue č. 11/2011)

Zobraziť viac »

23.10.2011 - ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

Alexandra Petrášová z našej Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o. v relácii TV Markíza Lampáreň zo dňa 23.10.2011 prezentovala ako právny zástupca štátneho podniku právny názor súvisiaci so spornými otázkami vzniknutými pri užívaní majetku štátu.

Zobraziť viac »

26.09.2011 - TÉMA: ZÁKONNÍK PRÁCE, NOVELA ÚČINNÁ OD 01.09.2011

Prehľad najvýznamnejších zmien v Zákonníku práce účinných od 01.09.2011
V príspevku Kataríny Zgalinovičovej prinášame podrobnejší rozbor vybraných zmien Zákonníka práce účinných od 01.09.2011, vo väčšine prípadov aj v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Na záver textu uvádzame prehľadné zhrnutie.

Zobraziť viac »

17.05.2011 - ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

V rubrike Hospodárskych novín s názvom „Osobné financie“ bola dňa 17.05.2011 uverejnená právna rada našej konateľky JUDr. Zdenky Benčíkovej čitateľom, týkajúca sa zabezpečenia ochrany osôb, ktoré majú záujem poskytnúť pôžičky blízkym osobám.

Zobraziť viac »

15.04.2011 - TÉMA: ZÁKONNÍK PRÁCE, MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Zmeny týkajúce sa materskej a rodičovskej dovolenky a postavenia žien – matiek účinné od 01.04.2011

Príspevok Kataríny Zgalinovičovej Vás oboznamuje so zmenami Zákonníka práce v otázkach súvisiacich s materskou, rodičovskou dovolenkou či návratom matiek do práce, ktoré vyplývajú zo zákona č. 48/2011 Z.z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa 01.04.2011 novelizoval Zákonník práce.

Zobraziť viac »

14.04.2011 - TÉMA: ZÁKON O BANKÁCH, HYPOTEKÁRNY ÚVER, ZMENY OD 01.04.2011

Zmeny v poskytovaní hypotekárnych úverov podľa novely zákona o bankách účinné od 01.04.2011

Novela zákona o bankách priniesla s účinnosťou od 01.04.2011 viaceré zaujímavé zmeny v právnej úprave poskytovania hypotekárnych úverov. Príspevok Kataríny Zgalinovičovej Vám prináša ich stručný prehľad.

Zobraziť viac »

08.11.2010 - TÉMA: OBCHODNÉ PRÁVO, PREMLČANIE, BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE

Premlčanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch výlučne podľa obchodného zákonníka? (Uverejnené v časopise Justičná revue č. 10/2010)

Príspevok sa venuje k nedávno veľmi diskutovanej otázke premlčania nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch.

Zobraziť viac »

05.11.2010 - TÉMA: OBCHODNÉ PRÁVO, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

Zverejňovanie a zápis priebehu valného zhromaždenia akciových spoločností

Príspevok poukazuje na zmenu Obchodného zákonníka (zákonom číslo 487/2009 Z.z.) účinnú odo dňa 01.12.2009, na základe ktorej už je stanovená povinnosť akciových spoločností zverejňovať na svojich internetových stránkach výsledky hlasovania na valnom zhromaždení, ako aj implementovať do zápisnice z valného zhromaždenia podrobné údaje ku každému hlasovaniu.

Zobraziť viac »

22.02.2010 - ADVOCATIUS V MÉDIÁCH

Poskytujeme právne služby aj osobám, ktorým odcudzili motorové vozidlo, a ktorým napriek uzatvorenej poistnej zmluve nebolo poistné plnenie vyplatené.

Zobraziť viac »

01.01.1970 - TÉMA: DOVOLANIE, CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK, INTERTEMPORALITA

20.05.2015 - Zo série príspevkov Petra Toth-Vaňa k reforme občianskeho procesného práva vám ponúkame ďalší, tentokrát zaoberajúci sa inštitútom dovolania a jeho úpravou v návrhu Civilného sporového poriadku. Príspevok bol uverejnený v časopise Bulletin slovenskej advokácie číslo 3/2015.

Zobraziť viac »

01.01.1970 -

Zobraziť viac »