Aktuality a publikácie

08.05.2015

NEDOSTATOČNÉ ODÔVODNENIE A PRÍPUSTNOSŤ DOVOLANIA

V príspevkoch  (pozri napríklad tu – bod 3 písm. c/) bol vyjadrený kritický postoj k situáciám, v ktorých Najvyšší súd založí prípustnosť dovolania len z dôvodu nedostatočného odôvodnenia rozhodnutia. Uvedený názor (na základe ktorého by nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia samé osebe zakladať prípustnosť dovolania nemalo) zdá sa, začínajú pomaly jednotnejším spôsobom zdieľať aj naše najvyššie súdne autority.  

Po tom, čo sa Ústavný súd Slovenskej republiky v Náleze III. ÚS 551/2012 už pred časom vyjadril, že „právne názory najvyššieho súdu, ktorým založil prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) O.s.p. z dôvodu nedostatku riadneho odôvodnenia rozhodnutia súdu, boli predmetom posudzovania aj v inej rozhodovacej činnosti ústavného súdu a ústavný súd sa väčšinovým názorom svojich senátov priklonil k tej judikatúre najvyššieho súdu, ktorá prijala záver, že nedostatok riadneho odôvodnenia rozsudku nezakladá vadu konania podľa § 237 písm. f) O.s.p., ale len tzv. inú vadu konania podľa § 241 ods. 2 písm. b) O.s.p.“, sa zdá karta začína obracať i na Najvyššom súde.

Napriek tomu, že sa ešte vždy objavujú výnimky (napr. uznesenie NS SR, sp. zn. 5 Obdo 40/2013) v nedávnom rozhodnutí Najvyššieho súdu, sp. zn. 1 M Obdo 6/2011, zo dňa 01.06.2014, totiž už daný názor je považovaný za ustálenú judikatúru:

Ustálená rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR považuje nedostatočné odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu za vadu konania, ktorá môže zakladať dôvodnosť dovolania, nie však jeho prípustnosť podľa § 237 ods. 1 OSP. Tu poukazuje dovolací súd na závery obsiahnuté v rozhodnutí publikovanom pod číslom R 111/1998 v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR. Uznesenie Ústavného súdu SR z 10. novembra 2011, sp. zn. IV. ÚS 481/2011, tento právny názor považuje z ústavného hľadiska za akceptovateľný a neporušujúci základné práva sťažovateľa, z čoho dovolací súd odvodil, že nedostatočné odôvodnenie ako vytýkaná vada rozhodnutia odvolacieho súdu môže byť akceptované len vtedy, ak by bolo dovolanie proti napadnutému rozhodnutiu prípustné z iného dôvodu.“

«Návrat na aktuality a publikácie