Aktuality a publikácie

31.12.2012

„NÁŠ“ NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR V ZBIERKE NÁLEZOV A UZNESENÍ

Naša Advokátska kancelária advocatius s.r.o., konajúc JUDr. Zdenkou Benčíkovou, podala v mene jedného z našich klientov dňa 01.10.2010 sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Prostredníctvom sťažnosti sme namietali mimo iného porušenie základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivý súdny proces v zmysle článku 46 ods. 1 Ústavy a v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Sťažnosť sa týkala otázky fakultatívneho prerušenia konania v zmysle § 109 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a vplyvu zamietajúceho rozhodnutia o prerušení konania na hmotnoprávne postavenie účastníka konania.

Ústavný súd Slovenskej republiky našej sťažnosti nálezom sp. zn. III. ÚS 117/2011 zo dňa 27.09.2011 nielenže v rozhodujúcej časti vyhovel, ale daný Nález aj uverejnil v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2011, konkrétne pod číslom 65/2011. V Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky sú pritom uverejňované najvýznamnejšie a právne najhodnotnejšie rozhodnutia Ústavného súdu. Na tomto mieste prinášame aj právnu vetu „nášho“ Nálezu:

Ak v prostredí nejednotnej a nestabilnej rozhodovacej praxe týkajúcej sa procesnej otázky prerušenia konania všeobecný súd svoje rozhodnutie o prerušení konania bez akejkoľvek právnej analýzy odôvodní iba formálnym odkazom na dotknuté zákonné ustanovenie, hoci toto jeho rozhodnutie môže mať v spojení s rozhodnutiami v iných paralelne prebiehajúcich súdnych konaniach bezprostredný vplyv na hmotno-právne pomery účastníkov konania, porušuje základné právo účastníkov konania na súdnu ochranu.“

«Návrat na aktuality a publikácie