Aktuality a publikácie

05.11.2010

TÉMA: OBCHODNÉ PRÁVO, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

Zverejňovanie a zápis priebehu valného zhromaždenia akciových spoločností

Príspevok poukazuje na zmenu Obchodného zákonníka (zákonom číslo 487/2009 Z.z.) účinnú odo dňa 01.12.2009, na základe ktorej už je stanovená povinnosť akciových spoločností zverejňovať na svojich internetových stránkach výsledky hlasovania na valnom zhromaždení, ako aj implementovať do zápisnice z valného zhromaždenia podrobné údaje ku každému hlasovaniu. Uvedenej povinnosti sa (s jedinou výnimkou) akciová spoločnosť môže zbaviť prostredníctvom špeciálnej úpravy vo svojich stanovách.

S účinnosťou ku dňu 01.12.2009 bol novelizovaný Obchodný zákonník, a to zákonom číslo 487/2009 Z.z. Ide o jednu z najrozsiahlejších novelizácií tohto právneho predpisu za posledné obdobie, obdobnú tým, ktoré boli prijaté a do Obchodného zákonníka implementované prostredníctvom zákona číslo 657/2007 Z.z. účinného odo dňa 01.01.2008, a zákona číslo 659/2007 Z.z. účinného odo dňa 01.01.2009.

Aj keď vyššie spomenutá novela – zákon 487/2009 Z.z., je účinná už prakticky počas doby jedného roka, najmä z pohľadu osôb kooperujúcich a vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v rámci akciových spoločností je ešte aj k dnešnému dňu nanajvýš aktuálne poukázať na niektoré zmeny, ktoré boli touto novelou do Obchodného zákonníka implementované.

Jednou z takých zmien je aj zmena ustanovení Obchodného zákonníka v § 188. Predmetný § 188 novým spôsobom upravuje náležitosti zápisnice z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. V zmysle § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka už totiž zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti okrem štandardných údajov (ako sú obchodné meno a sídlo spoločnosti, miesto a čas konania valného zhromaždenia, mená predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov, opisu prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia, rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania - a to už aj pri každom bode programu valného zhromaždenia, obsahu prípadných protestov ak o to protestujúci požiada) musí obsahovať aj konkrétne údaje týkajúce sa každého hlasovania valného zhromaždenia, t.j.:

a/ údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy

b/ pomernú časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú (napr. v percentuálnom vyjadrení)

c/ údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,

d/ údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení, ako aj o počte tých hlasov, ktoré sa hlasovania zdržali.

 

Súčasne, ako vyplýva z § 188 ods. 5, má príslušná akciová spoločnosť počnúc dňom 01.12.2009 povinnosť zverejňovať výsledky hlasovania  aj na svojej internetovej stránke, za predpokladu, že ju má zriadenú, a to do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

Všetkých tu spomenutých povinností, t.j. povinnosti uviesť v zápisnici z valného zhromaždenia výsledky hlasovania, ako aj povinnosti zverejňovať výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, sa však môže akciová spoločnosť zbaviť za predpokladu, ak si uvedené výslovne upraví vo svojich stanovách. V takom prípade má jedine akcionár akési „právo veta“, ktoré spočíva v možnosti nárokovať si uvedenie výsledkov hlasovania v zápisnici, a to aj v prípade, ak stanovy od takej povinnosti akciovú spoločnosť oslobodzujú.

Aj keď porušenie vyššie uvedených povinností akciovou spoločnosťou Obchodný zákonník špeciálne k dnešnému dňu nesankcionuje, je možné odporučiť jednotlivým spoločnostiam, pokiaľ sa chcú z hľadiska platnej legislatívy vyhnúť zverejňovaniu svojich interných skutočností, primerane upraviť svoj hlavný korporátny dokument, t.j. stanovy,  a to výslovnou úpravou vykonanou v zmysle § 188 ods. 4 Obchodného zákonníka, na základe ktorej nebude potrebné v zápisnici z valného zhromaždenia uvádzať údaje uvedené v § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, ibaže by o to požiadal akcionár spoločnosti. Zo znenia § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka pritom vyplýva, že v prípade takej úpravy v stanovách by „odpadla“ aj povinnosť spoločnosti zverejňovať výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke.

«Návrat na aktuality a publikácie