Aktuality a publikácie

10.08.2018

Aktuálne regulácie v záujme ochrany autorských práv

Umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom, autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora.“

Tak judikoval Súdny dvor Európskej únie dňa 07. augusta 2018 v Rozsudku C-161/2017 vo veci Land Nordrhein-Westfalen c/a Dirk Renkhoff.

I. Skutkovou podstatou predmetného súdneho sporu bolo domnelé porušovanie autorských práv p. Dirk Renckhoffa, ktorý ako autor fotografie udelil prevádzkovateľom cestovateľskej internetovej stránky súhlas so zverejnením jeho fotografie na týchto stránkach. 

Fotografia bola ďalej použitá žiačkou strednej školy so sídlom v Spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko v Nemecku. Žiačka si fotografiu stiahla z internetovej stránky cestovateľskej kancelárie a túto použila pri tvorbe školského projektu. Referát bol tiež zverejnený na internetovej stránke školy. 

II. Autor fotografie sa domnieval, že takéto neoprávnené rozširovanie autorského diela, podliehajúce dodatočnému súhlasu s jeho ďalším rozširovaním, porušuje jeho autorské práva. Autor žalobou inicioval súdne konanie na príslušnom súde, pričom sa domáhal, aby ďalšie rozširovanie jeho autorského diela neopatrené súhlasom s rozširovaním diela, bolo zakázané, pričom požadoval odškodné v sume 400 eur z titulu náhrady škody.

Oprávnenie používať fotografiu autor poskytol iba prevádzkovateľovi cestovateľskej internetovej stránky, pričom sa domnieva, že umiestnenie fotografie na inej, ako tejto internetovej stránke, je porušením jeho autorského práva k neoprávnene rozmnožovanému dielu.

III. V zmysle opisu skutkovej podstaty položil Spolkový súdny dvor prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru Európskej únie: 

„...pojem ´verejný prenos´ zahŕňa umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva?“

IV. Súdny dvor Európskej únie odpovedal na položenú otázku kladne. Autorské dielo, či už fotografia alebo iné, je duševným výtvorom autora, ktoré odráža jeho osobnosť a ktoré je výrazom jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí pri realizácii diela, a v takomto prípade autorské dielo musí byť chránení autorským právom. 

Pokiaľ Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti taxatívne nekonštatuje výnimky, je potrebné každé také použitie diela treťou osobou bez predchádzajúceho súhlasu autora považovať za porušenie autorského práva k tomuto dielu. 

Súdny dvor EÚ považuje takéto sekundárne zverejnenie autorského diela bez predošlého súhlasu autora diela za „sprístupnenie diela novej verejnosti“, nakoľko predošlý súhlas autora so zverejnením jeho diela sa vzťahoval iba na zverejnenie diela pre užívateľov autorizovanej internetovej stránky. 

Súdny dvor tiež konštatoval, že vyššie opísané umiestnenie diela treba odlišovať od sprístupnenia chráneného diela prostredníctvom hypertextového odkazu na inú internetovú stránku, na ktorej bol pôvodný prenos uskutočnení. 

V. S poukazom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, nemožno ďalej rozširovať výsledok tvorivej duševnej činnosti autora bez jeho explicitného súhlasu s takýmto rozširovaním, a to ani pokiaľ bol súhlas udelený inému, tretiemu subjektu na takéto rozširovanie. V praxi je však ťažké si predstaviť, ako súčasní študenti pri tvorbe školských projektov budú na miesto vizuálnych fotografií „voľne“ dostupných na internete, používať odkazy na webové stránky, na ktorých sú fotografie umiestnené. 

«Návrat na aktuality a publikácie