Špecializácia
Ponúkame špecializované skúsenosti v rôznych právnych odvetviach.

Právne služby

Advokátska kancelária advocatius s.r.o. poskytuje právne služby v každej oblasti práva, ťažiskovo právne služby občianskoprávneho, obchodnoprávneho či pracovnoprávneho charakteru, zastupovanie v súdnych sporoch a v správnych konaniach, tvorba a pripomienkovanie zmlúv, právne služby vo veciach práva nehnuteľností, pozemkového práva, medicínskeho práva, práva duševného vlastníctva, práva informačných technológii, konkurzného práva, mediálneho práva, korporátneho práva, súťažného práva, vo veciach upravených zákonom o rodine, či v oblasti trestného práva.

Ďalej uvedené právne služby konkrétnejšie špecifikujú niektoré z tých, ktoré sme klientom v minulosti poskytli: 

Právo nehnuteľností

 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti s realizáciou bytových domov.
 • Uskutočnenie Due Dilligence a z toho vyplývajúce právne poradenstvo pre významnú zahraničnú korporáciu za účelom posúdenia právnych rizík kúpy komplexu nehnuteľností v absolútnom centre Bratislavy.

Pozemkové právo

 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie záhradkových organizácií v konaniach o vyporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v záhradkových osadách.Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie fyzických osôb pri uplatňovaní si reštitučných nárokov.
 • Due Dilligence a súvisiace právne poradenstvo pre významný peňažný ústav SR v oblasti pozemkového práva a súvisiaceho nadobudnutia nehnuteľností v historickom centre Prahy.

Konkurzné právo
 

 • Zastupovanie klientov (zahraničných i domácich fyzických a právnických osôb) v konkurznom konaní a v súdnych konaniach týkajúcich sa uplatnenia ich práv ako vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, proti bankovej inštitúcii ako záložnému veriteľovi a správcovi konkurznej podstaty úpadcu.

Korporátne právo a obchodné právo

 • Komplexné právne služby týkajúce sa korporátnych záležitostí významnej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti zdravotnej starostlivosti, vrátane zastrešenia prevodov akcionárskych a obchodných podielov v spoločnosti, prevodov podniku a časti podniku, zlučovania obchodných spoločností.
 • Tvorba vzorových zmlúv a pripomienkovanie zmlúv pre renomovanú stavebnú spoločnosť.

Občianske a rodinné právo

 • Zastúpenie klienta pri rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.
 • Zvýšenie / zníženie výživného.
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • Zastúpenie klienta v procese osvojenia.
 • Určenie otcovstva / zapretie otcovstva.

Právo duševného vlastníctva

 • Zastupovanie právnických osôb z oblasti zdravotníctva, športu, módy a potravinárskeho priemyslu pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva), OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu), Európskym patentovým úradom práva, taktiež zastupovanie týchto klientov vo veciach autorského práva, dizajnov, patentov, vypracovávanie licenčných a sublicenčných zmlúv.

Pracovné právo

 • Komplexné právne služby týkajúce sa pracovnoprávnych záležitostí významnej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti zdravotnej starostlivosti.
 • Právne poradenstvo fyzickým osobám najmä v súvislosti s ukončením pracovného pomeru.

Právo informačných technológií (softvérové právo)

 • On-line podpora (právne poradenstvo) a tvorba vzorových dokumentov pre významnú spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti informačných technológii.

Právne poradenstvo a zastupovanie orgánov štátnej správy

 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie štátneho podniku v súdnych konaniach vedených proti nemu ako správcovi majetku štátu a spolupráca pri tvorbe súvisiacej legislatívy.
 • Zastupovanie ústredného orgánu štátnej správy SR v obchodnoprávnych veciach.
 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie štátu v súdnych konaniach týkajúcich sa vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.
 • Poskytovanie komplexných právnych služieb štátnej rozpočtovej organizácii z rezortu školstva, najmä v oblasti správneho, občianskeho, trestného a pracovného práva.

Právne poradenstvo a činnosť Oprávnenej osoby v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. Zákon o registri partnerov verejného sektora   

 • Zápis Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. 
 • Vypracovanie úplnej dokumentácie potrebnej na zápis do Registra partnerov verejného sektora.
 • Výkon činnosti Oprávnenej osoby voči Partnerovi verejného sektora.