Aktuality a publikácie

29.11.2016

Férovejšie exekučné konania?

Dňa 29. novembra 2016 schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Novelou zákona schválili poslanci dôležité zmeny, ktoré budú mať významný dopad na exekučné konanie. Novela sľubuje férovejšie exekučné konania s vyrovnanejším vzťahom medzi veriteľmi a dlžníkmi, súdmi a exekútormi.

Ministerka spravodlivosti, doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.: „Novelu Exekučného poriadku, ktorú predkladám, považujem za zásadnú a dôležitú zmenu. Jednak zmenu v systéme, ktorá nám pomôže pokračovať v ďalších reformách súdnictva. A jednak zmenu, ktorá nastaví v exekučnom konaní fér pravidlá voči dlžníkom, ale zároveň aj zefektívni vymáhateľnosť oprávnených nárokov pre veriteľov... “

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré prinesie novela Exekučného poriadku, patrí zriadenie jediného exekučného súdu na Slovensku. Týmto bude Okresný súd v Banskej Bystrici, jeho kauzálna príslušnosť bude vyjadrená v ustanovení § 49 Exekučného poriadku. Tento súd bude mať výlučnú právomoc vydávať Poverenie na vykonávanie exekúcie.

Ako nevyhnutné sa javí uviesť aj nasledujúcu zmenu, ktorú prinesie novela Exekučného poriadku, týkajúca sa voľby povereného exekútora. Po novom, oprávnený už viac nebude mať možnosť voľby exekútora, ktorý v jeho prospech vykoná exekúciu voči povinnému. Ustanovenie § 55 Exekučného poriadku: „Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd. Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.“ Ak je proti povinnému vedená exekúcia, v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému; náhodný výber exekútora sa v takomto prípade nepoužije.

Novela Exekučného poriadku prináša aj predvídateľnosť celkových nákladov na exekúciu. Šiesta časť Exekučného poriadku – Trovy konania, v ust. § 197 a nasl. pojednáva o výške odmien a výdavkov. Výšku odmeny exekútora, náhrady výdavkov, preddavku na trovy exekútora a spôsob ich určenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. Odmena sa určí ako percento z vymoženej sumy a zároveň nebude môcť presiahnuť výšku vymáhaného nároku

Novela exekučného poriadku rieši aj možnosť zastavenia exekúcie, ktorá sa javí ako schodnejšia najmä pre povinného: „Schválené znenie tiež rieši otázku exekučných konaní, ktoré dnes zostávajú účelovo otvorené a prenasledujú ľudí niekoľko rokov, často až do dôchodku. Po novom, ak sa v priebehu 5 rokov v prípade fyzickej osoby (alebo 2,5 roka v prípade právnickej osoby) nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť.“ - Ministerstvo spravodlivosti SR.

Novelizované znenie Exekučného poriadku nadobudne účinnosť dňa 01.04.2017. 

«Návrat na aktuality a publikácie