Aktuality a publikácie

05.06.2017

K ochrane osobných údajov v súvislosti s dianím vo svete

Súdny dvor Európskej únie, konkrétne sudcovia veľkej komory, môžu byť v budúcnosti dožiadaní, aby poskytli vysvetľujúce, či skôr objasňujúce stanovisko k Rozsudku zo dňa 21.12.2016 v spojených veciach C-203/15 a C-698/15, v rámci ktorého vyslovili právny názor:

"Článok 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, v spojení s článkami 7, 8 a 11, ako aj s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na účely boja proti trestnej činnosti stanovuje všeobecné a nediferencované uchovávanie všetkých údajov o prenose dát a polohe všetkých účastníkov a registrovaných užívateľov týkajúce sa všetkých prostriedkov elektronickej komunikácie. Článok 15 ods. 1 smernice 2002/58 v sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá upravuje ochranu a bezpečnosť údajov o prenose dát a polohe, konkrétne prístup príslušných vnútroštátnych orgánov k uchovávaným údajom, ale tento prístup v rámci boja proti trestnej činnosti neobmedzuje len na účely boja proti závažnej trestnej činnosti, nepodmieňuje uvedený prístup predbežnou kontrolou zo strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu, a nevyžaduje, že predmetné údaje sa musia uchovávať na území Únie."

 

Sudcovia ESD by mohli byť v budúcnosti dožiadaní poskytnúť vysvetľujúce stanovisko k vyššie uvedenému a citovanému Rozsudku, ktorým by rozhodli, či hromadné zadržiavanie e-mailových správ a inej komunikácie - to všetko na účely predchádzania teroristickým útokom, je legálne.

V decembri 2016 ESD rozhodol, že "všeobecné a nerozvážne uchovávanie" e-mailov a elektronickej komunikácie vládou, je nezákonné. Rozsiahle súdne odôvodnenie prípadu v spojených veciach C-203/15C-698/15 (vyššie citované) bolo judikované vo vzťahu k predošlej legislatíve týkajúcej sa dohľadu, ale v súčasnosti môže ovplyvniť znenie Zákona o vyšetrovacích právomociach (Investigatory Powers Act) - nazývaný aj ako ´charta odpočúvateľa´.

Po minútovom tichu venovanom pamiatke obetí útoku či skôr útokov) v Londýne, sa tribunál pre vyšetrovacie právomoci (Investigatory Powers Tribunal) vyjadril, že zvažuje predložiť otázku týkajúcu sa využitia hromadných komunikačných údajov od GCHQ, MI5 a MI6 - opätovne pred Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu.  Kampaňová skupina Privacy International tvrdí, že zadržiavanie sociálnych médií, ktoré nie je cielené a nepodlieha dostatočným zárukám, je predchádzajúcim, v texte vyššie citovaným, rozsudkom zakázané. Ako uviedol ESD, iba cielené odpočúvanie komunikačných a lokalizačných údajov, s úmyslom bojovať proti závažnej trestnej činnosti - vrátane terorizmu - je odôvodnené.

Nález ESD bol reakciou na prejudiciálnu otázku, ktorú predniesol štátny tajomník pre odchod z EÚ a člen Parlamentu - David Davis, a Tom Watson, podpredseda Labouristickej strany, o tom, či zhromažďovanie záznamov hovorov a on-line správ, ktoré zhromažďuje GCHQ/Ústredie vládnych komunikácií, je legálnym aktom.

K predmetnému zneniu Zákona o vyšetrovacích právomociach sa vyjadril Thomas de la Mare, kráľovský advokát: "Nemali by ste zabúdať, že každý štát EÚ za posledných päť rokov bojoval s islamským terorizmom presne v rovnakej podobe [ako Borough Market a Manchesterské útoky], a napriek ich úsiliu došlo k surovým teroristickým útokom ... Aj napriek takýmto hrozbám pre ľudský život, ústavné právo určuje a zakotvuje limity pre štátny dozor - pre sledovanie."

Táto otázka ešte môže byť znovu predložená a vrátená pred tribunál ESD, nakoľko predošlé rozhodnutie môže byť vykladané dvojako. Takýto postup potvrdzuje James Eadie, kráľovský advokát zastupujúci záujmy vlády. Svoje vyjadrenia podporuje dôkazom, v rámci ktorého uvádza, že vláda čelí "rastúcemu používaniu šifrovania, tiež aj narastajúcim ťažkostiam s odpočúvaním", čo smeruje k tomu, že zhromažďovanie komunikačných dát a osobných údajov je ešte dôležitejšie. Využívanie a spoliehanie sa na takéto hromadné sledovanie dát znižuje potrebu využívania iných, rušivých techník. "Užitočnosť zhromažďovania komunikačných dát je jasná... Predstavuje komplexnejšie pokrytie, než je možné dosiahnuť prostredníctvom odpočúvania. Napríklad, umožňuje Ústrediu vládnych komunikácií (GCHQ) poskytnúť tip pre MI5 o osobe, ktorá ako predmet záujmu pricestuje do UK." 

Pokiaľ by výsledkom dožiadania ESD bolo objasňujúce stanovisko, že zhromažďovanie komunikačných dát na účely boja proti závažnej trestnej činnosti, v znení Zákona o vyšetrovacích právomociach (Investigatory Powers Act), je legálnym postupom, Spojené kráľovstvo bude na takéto účely oprávnené hromadne kumulovať komunikačné dáta každého typu. Štáty EÚ budú nasledovným postupom rovnako dotknuté, nakoľko tieto budú oprávnené zdieľať takto získané údaje, pokiaľ len právny režim toho - ktorého štátu bude právne zosúladený s právnym režimom Spojeného kráľovstva.


Pokiaľ máte záujem o štúdium úplného znenia daného Rozsudku, pripájame odkaz: 

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0203&lang1=sk&lang2=CS&type=TXT&ancre=

«Návrat na aktuality a publikácie