Náš tím

Advokátka, zakladateľka, spoločníčka a konateľka Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o.

JUDr. Zdenka Benčíková

e-mail:  zdenka.bencikova@advocatius.sk

JUDr. Zdenka Benčíková je zakladateľkou Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o. V advokácii pôsobí ako advokátka od roku 1990. Od roku 1996 do roku 2002 bola partnerkou jednej z najväčších lokálnych advokátskych kancelárii v Bratislave. Pôsobila tiež ako patentový zástupca pre konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici v oblasti ochranných známok, úžitkových vzorov a doménových sporov. V období rokov 1996 až 2006 vykonávala funkciu správcu konkurznej podstaty. Od roku 2005 do roku 2009 bola členkou Legislatívnej rady Slovenskej advokátskej komory (SAK). V súčasnosti je členkou skúšobného senátu SAK.

JUDr. Benčíková sa venuje oblasti pozemkového práva, vrátane uplatňovania práv vyplývajúcich z reštitučných nárokov či zastupovania záhradkových organizácii v konaniach o vyporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v záhradkových osadách. Okrem pozemkového práva sa tiež zaoberá najmä obchodným právom vrátane korporátneho práva, občianskym právom,správnym právom,  konkurzným právom, rodinným právom, právom duševného vlastníctva a tiež pracovným právom. 
Je spoluautorkou Komentára k priestupkovému zákonu z roku 1998, vydaného vo vydavateľstve IURA EDITION spol. s r.o.

Náš tím

Mgr. Barbora Benčíková, advokátsky koncipient

e-mail: barbora.bencikova@advocatius.sk