Aktuality a publikácie

01.07.2019

Právna veta


"Uložil-li soud poskytovateli zdravotní péče zaplatit žalobcům jednorázovou náhradu za zásah do rodinných vztahů vyvolaný tím, že pro nedostatky v poučení pacienta lékařem o možnostech dalších vyšetření byla opožděně nasazena odpovídající léčba a nebyl o několik měsíců oddálen nevratně se blížící konec života osoby blízké pozůstalým, rozhodl o jiném nároku, než který žalobci učinili předmětem řízení, jestliže v žalobě požadovali jednorázovou náhradu za usmrcení osoby blízké v důsledku nesprávné diagnózy."

SK:

"Pokiaľ súd uložil poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povinnosť zaplatiť žalobcom jednorazovú náhradu za zásah do rodinných vzťahov, vyvolaný tým, že pre nedostatky v poučení pacienta lekárom o možnostiach ďalšieho vyšetrenia bola oneskorene nasadená liečba a nebol o niekoľko mesiacov oddialený nenávratne sa blížiaci koniec života osoby blízkej pozostalým, rozhodol tak o inom nároku, než ktorý bol predmedmetom súdneho konania, pokiaľ žalobcovia v žalobe požadovali jednorazovú náhradu za usmrtenie osoby blízkej v dôsledku nesprávnej diagnózy."

In Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky z 28. februára 2018, sp. zn. 25Cdo 1725/2016, publikovaný v Zbierke rozhodnuntí stanovísk Najvyššieho súdu ČR č. 4/2019, pod číslom 49/2019

«Návrat na aktuality a publikácie