Aktuality a publikácie

05.12.2014

VÄČSINA NAŠICH ZÁSADNÝCH PRIPOMIENOK K NÁVRHU CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU V URČITOM ROZSAHU UŽ AKCEPTOVANÁ !

Dňa 26.08.2014 sme Vás v rámci našich aktualít informovali o našich pripomienkach k návrhu pripravovaného Civilného sporového poriadku, ktorý je jedným z troch kódexov, ktoré majú nahradiť dnes platný a účinný Občiansky súdny poriadok. Z nich sedem sme sami považovali za zásadné. Je pre nás zadosťučinením, že až päť z nich už bolo Rekodifikačnou komisiou minimálne čiastočne akceptovaných !

Za zásadné pripomienky k návrhu Civilného sporového poriadku sme považovali tieto:

a/ nemožnosť brániť sa voči svojvoľnému rozsudku pre zmeškanie vydanému zo strany súdu prvého stupňa inak ako ústavnou sťažnosťou;

b/ príliš široko koncipovanú precedentnú záväznosť súdnych rozhodnutí najvyšších súdnych autorít;

c/ negarantovanie prípustnosti dovolania v prípade rozdielnosti súdnych rozhodnutí súdu prvej a druhej inštancie;

d/ založenie prípustnosti dovolania aj v prípade nedostatočného odôvodnenia veci;

e/ nemožnosť zmeny strany počas dovolacieho konania;

f/ nemožnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v otázke prerušenia konania;

g/ nedostatočná ochrana odporcu voči nariadenému neodkladnému (predbežnému) opatreniu, ak je nariadené až odvolacím súdom.

 

Ak si pritom vykladáme aktuálne znenie pripravovaného Civilného sporového poriadku (tak, ako bolo predložené podľa našich vedomostí už Legislatívnej rade vlády) správne, Rekodifikačná komisia:

 

a/ implementovala do CSP možnosť podať odvolanie voči rozsudku pre zmeškanie, ak neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia;

b/ pozmenila v CSP ustanovenia o prípustnosti dovolania tak, že dovolanie by už len z dôvodu nedostatočného odôvodnenia veci prípustným byť nemalo;

c/ umožnila v CSP zmeniť stranu konania i v dovolacom konaní (v prípade existencie právnej skutočnosti, ktorá nastala od rozhodnutia odvolacieho súdu);

d/ voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie o prerušení konania umožnila v CSP podať v určitých prípadoch odvolanie;

e/ umožnila v CSP odporcovi vyjadriť sa k návrhu na nariadenie neodkladného (predbežného) opatrenia ešte pred rozhodnutím odvolacieho súdu.

 

Neboli sme samozrejme jediným subjektom, ktorý pripomienky predkladal. Sme ale každopádne úprimne potešení, že aktivity našej kancelárie majú zmysel !

«Návrat na aktuality a publikácie