Aktuality a publikácie

11.04.2021

Rozsudok ESĽP: Vavřička a ostatní v. Česká republika

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej ako „ESĽP“) dňa 08.04.2021 väčšinou hlasov (16:1) vyhlásil rozhodnutie vo veci Vavřička a ostatní v. Česká republika (podanie č. 47621/13 a 5 ďalších podaní), týkajúce sa (aj) podmienenia prijatia maloletého dieťaťa do materskej školy povinným očkovaním u takéhoto dieťaťa. 

I.

Článok 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej ako „dohovor“):

„1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.

2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.“


II.

Očkovacia povinnosť v Českej republike je založená dvoma právnymi predpismi. V zmysle Zákona č. 258/2000 Sb. zákon o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých súvisiacich zákonov, konkrétne ustanovením §46 je určený všeobecný právny rámec očkovacej povinnosti, ktorý zakladá očkovaciu povinnosť a aj povinnosť strpieť vyšetrenie stavu imunity (odolnosti). Konkrétnu špecifikáciu očkovacej povinnosti, rozdelenú na pravidelnú a zvláštnu, ako aj konkrétnejšiu podobu pravidelného očkovania, určuje vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkovaniu proti infekčným ochoreniam v znení neskorších predpisov (ďalej ako „vyhláška“).

Povinnosť očkovania detí v Českej republike vyplýva o.i. z ust. §4 a §5 vyhlášky, v znení vyhlášky č. 355/2017 Sb., ktorou sa mení vyhláška č. 537/2006 Sb. V zmysle znenia aplikovateľných ustanovení vyhlášky, povinnosť pravidelného očkovania detí bez indikácie sa vzťahuje na týchto deväť infekčných ochorení – záškrt, tetanus, dávivý kašeľ, invazívne ochorenie vyvolané pôvodcom Haemophilus influenzae b, prenosná detská obrna, vírusová hepatitída typu B, osýpky, ružienka a mumps/príušnice.

V prípade opomenutia vykonania očkovacej povinnosti český právny poriadok umožňuje postihnúť zákonného zástupcu maloletého dieťaťa sankciou vo forme finančnej pokuty do výšky 385,58 eur a odopretím prijatia dieťaťa do materskej školy. Absolútna kontrola uskutočnenia očkovacej povinnosti v podobe represie je následne vykonávaná príslušným orgánom ochrany verejného zdravia, ktorý v prípade zistenia porušenia očkovacej povinnosti uloží takej osobe (resp. jej zákonnému zástupcovi) povinnosť podrobiť sa očkovaniu alebo vyšetreniu u poskytovateľa zdravotných služieb. Dieťa môže byť ďalej obmedzované aj v možnosti zúčastniť sa pobytu školy v prírode, alebo tzv. zotavovacej akcie.

Samozrejme, uvedené sa nebude vzťahovať a nebude prevedené pri zistení takého zdravotného stavu dieťaťa, ktorý bráni podaniu očkovacej látky (kontraindikácia), alebo zistení imunity voči infekcii. S uvedeným obdobne počíta aj slovenský právny poriadok.

Očkovacia povinnosť v Slovenskej republike je upravená Zákonom č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOPRV“), v zmysle ktorého znenia ust. §51 ods. 1 písm. d) je fyzická osoba povinná podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosných ochorení lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam. V prípade, pokiaľ sa fyzická osoba nepodrobí očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu, dopúšťa sa v zmysle ust. §56 ods. 1 písm. a) ZoOPRV priestupku na úseku verejného zdravotníctva.

Pre doplnenie uvádzame, že za priestupok podľa § 56 ods. 1 ZoOPRV možno uložiť pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur, (ak odsek 2 alebo odsek 4 § 56 ZoOPRV neustanovuje inak.). Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.

Obsahové vymedzenie očkovacej povinnosti (definovanej dosiahnutím stanoveného roku života) na Slovensku je obdobné ako v Českej republike, a zahŕňa očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke (bližšia špecifikácia očkovacej povinnosti vyplýva z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení).

Právny poriadok Slovenskej republiky, na rozdiel od toho českého, ale nezakladá v prípade opomenutia vykonania povinnosti očkovania represívny následok v podobe odopretia zápisu nezaočkovaného dieťaťa do akéhokoľvek stupňa školskej dochádzky, a výhradne umožňuje zákonného zástupcu nezaočkovaného dieťaťa postihovať finančne.

 

III.

Vavřička a ostatní v. Česká republika

ESĽP uvádza, že otázku, ktorú bolo nevyhnutné vo veci rozhodnúť, nie je to, či mohla byť prijatá iná, menej normatívna očkovacia politika. Dôležité bolo skúmať, či české orgány pri dosiahnutí konkrétnej rovnováhy medzi povinným očkovaním a slobody súkromného a rodinného života (ktorú podľa ESĽP aj dosiahli), prekročili svoju širokú mieru voľnej úvahy v tejto oblasti. ESĽP dospel k záveru, že napadnuté zákonné opatrenia o očkovacej politike možno považovať za „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“, a preto nedošlo k porušeniu článku 8 dohovoru.

Vo veci Vavřička a ostatní v. Česká republika sťažovatelia tvrdili, že rôzne dôsledky nedodržania zákonnej povinnosti očkovania boli pre nich nezlučiteľné s ich právom na rešpektovanie ich súkromného života podľa článku 8 dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života). Za neuskutočnenie povinnosti očkovania bola jednému zo sťažovateľov uložená finančná pokuta. Ostatným sťažovateľom bola zamietnutá prihláška ich maloletých detí do materskej školy z rovnakého dôvodu, alebo boli deti dodatočne vylúčené zo školského zariadenia.  

Písomného konania sporu sa mala možnosť zúčastniť aj Slovenská republika, spolu s vládou Francúzska, Poľska a vládou Nemeckej spolkovej republiky. Takýto postup bol odôvodnený tým, že očkovacie politiky prizvaných štátov sú si normatívne obdobné.

Z odôvodnenia rozhodnutia jednoznačne vyplýva, že ESĽP prioritizuje kolektívnu imunizáciu a zabezpečenie takejto ochrany najmä pre tých, ktorí z určitých dôvodov nemôžu byť zdravotne chránení práve očkovaním. Primárne je potrebné poskytnúť takúto ochranu maloletým deťom.

Podľa ESĽP, očkovanie detí by malo v krajine zostať zákonnou povinnosťou a malo by sa zdôrazniť riziko pre zdravie ľudí, ku ktorým by mohol viesť prípadný pokles miery zaočkovanosti, keby sa z očkovania stal iba odporúčaný postup. ESĽP sa domnieva, že očkovacia povinnosť predstavuje primeranú odpoveď na naliehavú sociálnu potrebu chrániť zdravie jednotlivcov a verejnosti pred dotknutými chorobami. Objektívnym cieľom je imunizácia populácie pred závažnými chorobami. Vo veľkej väčšine prípadov je prostriedkom pre dosiahnutie tohto cieľa vakcinácia detí v ich rannom veku. Tie deti, ktorým nebola takáto liečba umožnená, sú nepriamo chránené pred nákazlivými chorobami, pokiaľ sa v ich komunite udržiava požadovaná úroveň zaočkovanosti. Ak teda štát dospeje k záveru, že politika dobrovoľného očkovania nie je dostatočným prostriedkom k dosiahnutiu uvedeného cieľa, potom vnútroštátne orgány môžu primeraným spôsobom zaviesť a prispôsobovať politiku povinného očkovania. Sankčné a represívne nástroje Českej republiky, na ktoré bolo v danom prípade poukazované, sú založené na takýchto úvahách a prijaté boli za účelom najlepšieho záujmu o dotknuté deti.

Cieľom príslušnej právnej úpravy povinnej vakcinácie je ochrana pred chorobami, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie ľudí. Týka sa to tak tých, ktorí môžu byť zaočkovaní príslušnými vakcínami, ale aj tých, ktorí zaočkovaní byť nemôžu z dôvodu ich stavu zdravotnej zraniteľnosti – a práve títo sa spoliehajú na dosiahnutie vysokej úrovne očkovania v rámci spoločnosti, ako ochrany pred niektorými nákazlivými chorobami. Takýto cieľ potom zodpovedá cieľom ochrany zdravia a práv, ktoré priznáva článok 8 dohovoru.

Súd poznamenal, že existuje všeobecná zhoda v tom, že očkovanie je jedným z najúspešnejších a najefektívnejších zdravotných zásahov a že každý štát by sa mal usilovať o dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zaočkovania medzi jeho populáciou. Pomedzi štáty ako zmluvné strany dohovoru ale nebol prijatý jednotný konsenzus – jednotný model postupu vakcinácie. V súčasnosti skôr existuje široké spektrum politík týkajúcich sa očkovania maloletých detí – t.j., každá zo zmluvných strán dohovoru (ako aj Slovenská republika) sa riadi vlastným očkovacím modelom. Očkovací model Českej republiky je podporovaný a čiastočne zdieľaný aj očkovacím modelom Slovenska. Nakoľko do popredia sa dostávajú nie iba záujmy a perspektíva tých, ktorí zaočkovaní byť odmietajú, ale aj prosperita tých, ktorí byť zaočkovaní nemôžu, ktorí sú obzvlášť zraniteľní a v mene ktorých sa od zvyšku populácie žiada, aby podstúpili minimálne riziko v podobe očkovania. ESĽP v dôsledku uvedeného usúdil, že v danom prípade by miera voľnej úvahy štátu o jeho vakcinačnom modeli mala byť veľká.

Aj keď je očkovanie v Českej republike zákonnou povinnosťou, ESĽP poukázal na to, že jeho dodržanie nie je možné priamo vynútiť v tom zmysle, že neexistuje ustanovenie, ktoré by umožňovalo násilné očkovanie. Sankciu uloženú prvému sťažovateľovi (p. Vavřička) bolo možné považovať za pomerne miernu, spočívajúcu v jednorazovej pokute. Pokiaľ ide o deti ostatných sťažovateľov, ESĽP usúdil, že ich neprijatie do predškolského zariadenia bolo opatrením zameraným na ochranu zdravia ostatných maloletých detí, a malo v zásade skôr ochranný než represívny charakter.

Pokiaľ ide o ostatné deti sťažovateľov, ich vylúčenie (alebo neprijatie) z predškolského zariadenia pre nich znamenalo stratu dôležitej príležitosti rozvíjať svoju osobnosť a začať získavať dôležité sociálne a učebné schopnosti. Táto skutočnosť však bola priamym dôsledkom rozhodnutia ich rodičov odmietnuť dodržiavať zákonnú povinnosť, ktorej účelom bola ochrana zdravia všetkých detí. Účinky takéhoto obmedzenia sú navyše časovo obmedzené, pretože pri dosiahnutí veku povinnej školskej dochádzky nebude prijatie na základnú školu ovplyvnené ich očkovacím statusom. 


IV.

Faktom ostáva, že každému v spoločnosti prislúchajú určité základné práva, ktoré musí štát rešpektovať, a tiež, že jednotlivci v tejto spoločnosti nežijú izolovane. Z povahy veci sú členmi tejto spoločnosti. Život v spoločnosti si určite vyžaduje rešpekt každého člena spoločnosti pre konkrétne minimálne požiadavky. Jednou z týchto požiadaviek je dodržiavanie ľudských práv členov druhej strany spoločnosti. 

Rozsudok ESĽP vo veci Vavřička v. Česká republika ako taký vysiela správu, že okrem základných práv existujú aj základné povinnosti a zodpovednosť. 

ESĽP sa v rozhodnutí venuje výhradne porušeniu článku 8 dohovoru (právo na súkromný a rodinný život), ale namietané porušenia už neskúma v súvislosti s porušením článku 2 Protokolu č. 1 dohovoru – právo na vzdelanie. A to aj napriek tomu, že ESĽP priamo v rozhodnutí konštatuje, že vylúčenie detí z predškolského veku priamo znamenalo stratu dôležitej príležitosti pre tieto malé deti rozvíjať svoju osobnosť a začať si osvojovať dôležité sociálne a vzdelávacie zručnosti. Navyše, účinky takého obmedzenia boli časovo definované vekom povinnej školskej dochádzky. Aj keď sa zdá, že posledne uvedené vyhlásenia naznačujú, že sťažnosť podľa článku 2 Protokolu č. 1 dohovoru (právo na vzdelanie) nemôže byť úspešná, takýto záver nie je istý, ak nie je vyslovený výslovne. Napokon, ďalšou možnou otázkou ostáva, do akej miery by mali deti znášať následky rozhodnutí svojich rodičov o odmietnutí dať ich zaočkovať.“  - čiastočne súhlasné a čiastočne nesúhlasné stanovisko sudcu Paula Lemmensa (Belgicko).


odkaz na komuniké rozhodnutia:

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-6989051-9414707%22]}


odkaz na ostatné súvisiace dokumenty a právne predpisy:

https://www.echr.coe.int/sites/search_eng/pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22Vav%C5%99i%C4%8Dka%22]}

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2021/04/VAVRICKA-CZ.pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20201114

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/585/20200101

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-537

«Návrat na aktuality a publikácie