Aktuality a publikácie

14.05.2018

Novela zákona č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon

Zákonom č. 51/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Vodný zákon“), a to s účinnosťou od 15.03.2018.

Novela Vodného zákona prináša viacero podstatných zmien. Medzi tie základné patria nasledovné:  

i./         zavedenie zákazu plavby, státia a kotvenia plavidiel so spaľovacími motormi na odkrytých podzemných vodách, na vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb, na povrchových vodách nachádzajúcich sa v ochrannom pásme I.  stupňa a v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja. Výnimku užívajú plavidlá plaviace sa, stojace a kotviace  na povrchových vodách a odkrytých podzemných vodách, ak sú užívané na rekreačnú a športovú činnosť, po jej udelení  orgánom štátnej vodnej správy po prerokovaní s Dopravným úradom a správcom vodného toku. Na povrchových vodách  nachádzajúcich v ochrannom pásme III. stupňa vodárenského zdroja je zakázaná plavba, státie a kotvenie plavidiel s  dvojtaktnými spaľovacími motormi;

ii./         prijatie povinnosti subjektu kumulujúceho odpadové vody v žumpe zabezpečiť ich zneškodnenie odvozom do čistiarne odpadových vôd a túto skutočnosť na výzvu obce či štátnej vodnej správy aj preukázať za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnená stavba, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31. decembra 2021, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady; 

iii./         povinnosť oznamovať určené údaje o vypúšťaných vodách raz ročne poverenej osobe, ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, prislúchajúca tomu, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m? ročne alebo nad 1 000 m? mesačne z domácnosti a tomu, kto produkuje a vypúšťa odpadové vody, osobitné vody alebo geotermálne vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd na základe povolenia;

iv./         zavedenie právnej úpravy navrhovanej činnosti – realizácie trvalo udržateľnej rozvojovej činnosti človeka alebo jej zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody. Žiadateľ o výkon navrhovanej činnosti prvotne, ešte pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti, požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa Zákona o vodách. Orgán štátnej vodnej správy písomne požiada do siedmich dní od doručenia žiadosti poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska, či ide o navrhovanú činnosť. Poverená osoba vydá odborné stanovisko do 30 dní alebo v osobitne zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žiadosti orgánu štátnej vodnej správy. Odborné stanovisko sa vypracuje na trovy žiadateľa, pričom jeho výsledkom je určenie, či pri realizácii navrhovanej činnosti môže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, alebo neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, pri dosahovaní dobrého ekologického potenciálu, pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru vody alebo podzemnej vody, alebo zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav. Orgán štátnej vodnej správy písomne vyzve obec dotknutú navrhovanou činnosťou na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii k navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Účastníkom konania je vždy správca vodného toku. Ak orgán štátnej vodnej správy rozhodne, že nejde o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) Vodného zákona, žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení navrhovanej činností. V opačnom prípade žiadateľ požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, v ktorom tento určí, že sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky ustanovené v § 16 ods. 6 písm. b) bod 1 až 4 Vodného zákona.

v./         úprava lehôt užívania povrchových a odpadových vôd nasledovne:

a) lehota na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd je najviac desať rokov,
b) lehota na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd je najviac desať rokov,
c) lehota na vypúšťanie odpadových vôd s obsahom prioritných nebezpečných látok do povrchových vôd je najviac šesť rokov,
d) lehota na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do podzemných vôd je najviac šesť rokov,
e) lehota na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok je najviac desať rokov,
f) lehota na vzdúvanie a iný spôsob akumulácie povrchových vôd je najviac desať rokov,
g) lehota na akumuláciu podzemných vôd je najviac desať rokov,
h) lehota na využívanie hydroenergetického potenciálu povrchových vôd je najviac desať rokov;

vi./       mení sa časová účinnosť povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd s obsahom prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok do verejnej kanalizácie zo štyroch na šesť rokov.

vii./      zavedenie oprávnenia obce, ktorá môže všeobecne záväzným nariadením upraviť, obmedziť alebo zakázať všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch.

Bližšie podmienky a spôsob používania resp. vypúšťania banských vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd určí orgán štátnej vodnej správy.


 

«Návrat na aktuality a publikácie