Aktuality a publikácie

14.04.2011

TÉMA: ZÁKON O BANKÁCH, HYPOTEKÁRNY ÚVER, ZMENY OD 01.04.2011

Zmeny v poskytovaní  hypotekárnych úverov podľa novely zákona o bankách účinné od 01.04.2011

 

Predmetné zmeny v poskytovaní hypotekárnych úverov prijala Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 46/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Tento zákon bude v ďalšom texte označovaný ako „novela zákona o bankách“, príp. iba ako „novela“.

Hypotekárny úver budeme v texte označovať aj skrátene ako „hypoúver“.

Novela zákona o bankách priniesla s účinnosťou od 1. apríla 2011 viaceré zaujímavé zmeny v právnej úprave poskytovania hypotekárnych úverov, ktoré môžeme stručne vyjadriť v nasledovných bodoch:

1.       Možnosť  splatenia poskytnutého hypoúveru iným hypoúverom

2.       Možnosť  odkladu splátok istiny alebo zníženie splátky pri narodení dieťaťa

3.       Predčasné splatenie hypotekárneho úveru bez poplatku

4.       Povinnosť  banky vopred informovať dlžníka o novom úroku

5.       Spoločné posudzovanie príjmu partnerov na účely poskytnutia štátneho príspevku pre mladých

 

Ad 1.: Možnosť splatenia poskytnutého hypoúveru iným hypoúverom

Zákon o bankách v znení platnom a účinnom pred prijatím predmetnej novely umožňoval poskytnutie hypoúveru na splatenie už skôr poskytnutého úveru použitého na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti (alebo jej časti), výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností, a to:

-          hypoúveru poskytnutého hypotekárnou bankou v konkurze alebo

-          úveru, ktorý nie je hypoúverom.

Z uvedeného vyplýva, že doteraz nebolo možné získať nový hypoúver na splatenie už poskytnutého hypoúveru, s výnimkou, ak bol poskytnutý hypotekárnou bankou v konkurze.

Vypustením slov „poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze“ v novele zákona o bankách tak nastal právny stav, kedy je možné získať hypoúver za účelom splatenia aj už predtým poskytnutého akéhokoľvek hypoúveru použitého na vyššie uvedené účely, t.j.: na účely nadobudnutia tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností.

Ad 2.: Možnosť odkladu splátok istiny alebo zníženie splátky pri narodení dieťaťa

Novela zákona o bankách rozšírila výpočet náležitostí, ktoré musí obsahovať zmluva o hypotekárnom úvere.

Novou náležitosťou zmluvy o hypotekárnom úvere je v zmysle novely záväzok banky, aby klientovi, ktorý je v zmysle zákona „mladým poberateľom hypotekárneho úveru“ (t.j. ktorý ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšil 18 rokov a neprekročil 35 rokov veku), a ktorému sa narodí dieťa, umožnila na dobu 24 mesiacov odklad:

- splátky istiny hypoúveru alebo

- zníženie mesačnej splátky hypoúveru až na polovicu jej výšky.

Podmienkou takéhoto odkladu je písomná žiadosť klienta adresovaná banke, ktorá musí byť podaná do troch mesiacov po narodení dieťaťa spolu s predložením rodného listu dieťaťa.

Odloženie splátok istiny hypoúveru alebo zníženie mesačnej splátky hypoúveru  si mladý poberateľ hypoúveru môže počas piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypoúveru uplatniť len, ak si neuplatnil odloženie splátok istiny hypoúveru podľa § 85a ods. 3 písm. b) druhého bodu, v tomto prípade nárok na štátny príspevok pre mladých zostáva zachovaný.

Úmysel zákonodarcu v prípade tejto legislatívnej zmeny je objasnený v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o bankách nasledovne:

„Nakoľko je už dnes možné odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru po dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru, je potrebné legislatívne upraviť, že toto doterajšie ustanovenie (§ 85a ods. 3 písm. b) druhý bod zákona o bankách) nie je touto novou právnou úpravou dotknuté. Novú právnu úpravu je však potrebné zaviesť z dôvodu, že k narodeniu dieťaťa môže dôjsť aj po 5 rokoch od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru. To znamená, že aj po skončení tohto 5 ročného obdobia bude mať mladý poberateľ hypotekárneho úveru počas trvania úverového vzťahu možnosť dvojročného odkladu splácania istiny alebo zníženia mesačnej anuitnej splátky hypotekárneho úveru pri prvom a pri každom ďalšom narodení dieťaťa, avšak nárok na štátny príspevok pre mladých bude mať len na dobu 5 rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru (§ 85b ods. 9 zákona o bankách).“

 

Odloženie splátok istiny hypoúveru alebo zníženie mesačnej splátky hypoúveru pri narodení dieťaťa začne plynúť dňom účinnosti zmeny zmluvy o hypotekárnom úvere, ktorej predmetom je odloženie splátok istiny hypoúveru alebo zníženie mesačnej splátky hypoúveru.

 Ad 3: Predčasné splatenie hypoúveru bez poplatku

Novela zákona o bankách výslovne zakázala bankám požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypoúveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypoúveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypoúveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypoúveru v súlade so zmluvou o hypotekárnom úvere.

V tejto súvislosti bola novelou výslovne stanovená povinnosť banky klientovi bezodplatne oznámiť termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypoúveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby.

Ad 4.: Povinnosť banky vopred informovať dlžníka o novom úroku

Novela stanovila povinnosť banke bezodplatne oznámiť klientovi termín vykonania zmeny úrokovej sadzby hypoúveru a úrokovú sadzbu hypoúveru na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.

Ad 5.: Spoločné posudzovanie príjmu partnerov na účely poskytnutia štátneho príspevku pre mladých

Novela zákona o bankách pri definícii mladých poberateľov hypotekárneho úveru doplnila ust. § 85a ods. 1 druhej vety zákona o bankách („Ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musí požiadavku na vek podľa prvej vety spĺňať každá z týchto osôb“) tak, že za slovo manželia sa vložilo do znenia zákona slovné spojenie „alebo viacerí spoludlžníci“, čím sa de facto rozšírila možnosť spoločného poberania štátneho príspevku pre mladých aj na nezosobášených partnerov.

Podľa doterajšej právnej úpravysa príjem manželov, ktorí boli zároveň mladými poberateľmi hypoúveru, posudzoval na účely poskytnutia štátneho príspevku pre mladých, jednotlivo pre každého z manželov, a to tak, že priemerný mesačný príjem každého z nich nesmel presiahnuť 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Novela zákona o bankách priniesla zmenu v tom, že príjem manželov, resp. nezosobášených partnerov, sa bude na účely poskytnutia štátneho príspevku pre mladých posudzovať spoločne. Podmienkou poskytnutia štátneho príspevku pre mladých tak bude, aby priemerný mesačný príjem manželov, resp. nezosobášených partnerov, spolu nepresiahol 2,6 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

«Návrat na aktuality a publikácie