Náš tím

Advokátka, zakladateľka, spoločníčka a konateľka Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o.

JUDr. Zdenka Benčíková

e-mail:  zdenka.bencikova@advocatius.sk

JUDr. Zdenka Benčíková je zakladateľkou Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o. V advokácii pôsobí ako advokátka od roku 1990. Od roku 1996 do roku 2002 bola partnerkou jednej z najväčších lokálnych advokátskych kancelárii v Bratislave. Pôsobila tiež ako patentový zástupca pre konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici v oblasti ochranných známok, úžitkových vzorov a doménových sporov. V období rokov 1996 až 2006 vykonávala funkciu správcu konkurznej podstaty. Od roku 2005 do roku 2009 bola členkou Legislatívnej rady Slovenskej advokátskej komory (SAK). V súčasnosti je členkou skúšobného senátu SAK.

JUDr. Benčíková sa venuje oblasti pozemkového práva, vrátane uplatňovania práv vyplývajúcich z reštitučných nárokov či zastupovania záhradkových organizácii v konaniach o vyporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v záhradkových osadách. Okrem pozemkového práva sa tiež zaoberá najmä obchodným právom vrátane korporátneho práva, občianskym právom,správnym právom,  konkurzným právom, rodinným právom, právom duševného vlastníctva a tiež pracovným právom. 
Je spoluautorkou Komentára k priestupkovému zákonu z roku 1998, vydaného vo vydavateľstve IURA EDITION spol. s r.o.

Náš tím

Advokát, konateľ a spoločník advokátskej kancelárie

JUDr. Martin Gedra

e-mail:  martin.gedra@advocatius.sk

JUDr. Martin Gedra pracuje v Advokátskej kancelárii advocatius s.r.o. od júla 2008. Od februára 2012 je jej spoločníkom a zároveň konateľom. V roku 2011 zložil advokátsku skúšku a v súčasnosti je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Svoj pracovný profil si rozšíril v roku 2012 získaním osvedčenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonaní odbornej správcovskej skúšky (správca konkurznej podstaty).

Od svojho nástupu do kancelárie sa podieľal na mnohých korporátnych, obchodnoprávnych ako aj pracovnoprávnych konaniach. Poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností a konkurzných konaní. Zároveň sa venuje problematike ochranných známok a ochrane spotrebiteľa.

V roku 2011 ako interný doktorand úspešne zložil dizertačnú skúšku na katedre Teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul magister práv získal v roku 2008.

JUDr. Martin Gedra ovláda aktívne anglický jazyk, pasívne hovorí francúzsky.

Náš tím

Právnik s vykonanou advokátskou skúškou

Mgr. Katarína Zgalinovičová

e-mail:  zgalinovicova@advocatius.sk

Mgr. Katarína Zgalinovičová pôsobí v Advokátskej kancelárii advocatius s.r.o. od novembra roku 2004. V roku 2006 úspešne absolvovala advokátske skúšky.

V rokoch 2001 až 2004 pôsobila v prestížnej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde mala na starosti najmä korporátnu agendu (právo obchodných spoločností) a riešenie problémov klientov z oblasti pracovného práva. V značnej miere sa zaoberala aj vykonávaním due diligence a prípravou rôznych obchodnoprávnych transakcii. 

Ešte pred pôsobením v advokácii, v rokoch 1997 – 1999, pracovala na bratislavskom notárskom úrade, kde okrem iného získala praktické skúsenosti z oblasti dedičského a pozemkového práva.

Vo svojej aktuálnej právnej praxi sa zaoberá najmä obchodným, občianskym, ako aj rodinným právom. Je odborníčkou v oblastiach nakladania s nehnuteľnosťami, pracovnoprávnych sporov, v oblasti obchodnoprávnych zmluvných vzťahov, ako aj vo veciach súvisiacich so zastupovaním klientov pred súdmi, špeciálne v rodinnoprávnych, obchodnoprávnych a pozemkovoprávnych sporoch. Advokátska kancelária advocatius s.r.o. poskytuje prostredníctvom Mgr. Kataríny Zgalinovičovej svojim klientom aj právne služby z oblasti správneho práva, najmä pri katastrálnom a stavebnom konaní.

V roku 2003 získala Certifikát University of Cambridge „ Business English Certificate Vantage“. 

Ovláda aktívne anglický a ruský jazyk, pasívne nemecký a francúzsky.

Náš tím

Mgr. Barbora Benčíková, advokátsky koncipient

e-mail: barbora.bencikova@advocatius.sk

Mgr. Barbora Benčíková ukončila štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole, fakulte práva, vykonaním štátnej skúšky v marci v roku 2015 a od novembra 2015 pôsobí v advokátskej kancelárii advocatius s.r.o. ako advokátsky koncipient. 

Absolvovala študijný pobyt v zahraničí, na University of Reykjavík, na Islande, kde sa zamerala predovšetkým na štúdium trestného práva, kriminalistiky a kriminológie.

Ovláda aktívne anglický a pasívne francúzsky jazyk.

 

 

webdizajn a cms catmedia