Náš tím

Advokátka, zakladateľka, spoločníčka a konateľka Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o.

JUDr. Zdenka Benčíková

e-mail:  zdenka.bencikova@advocatius.sk

JUDr. Zdenka Benčíková je zakladateľkou Advokátskej kancelárie advocatius s.r.o. V advokácii pôsobí ako advokátka od roku 1990. Od roku 1996 do roku 2002 bola partnerkou jednej z najväčších lokálnych advokátskych kancelárii v Bratislave. Pôsobila tiež ako patentový zástupca pre konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici v oblasti ochranných známok, úžitkových vzorov a doménových sporov. V období rokov 1996 až 2006 vykonávala funkciu správcu konkurznej podstaty. Od roku 2005 do roku 2009 bola členkou Legislatívnej rady Slovenskej advokátskej komory (SAK). V súčasnosti je členkou skúšobného senátu SAK.

JUDr. Benčíková sa venuje oblasti pozemkového práva, vrátane uplatňovania práv vyplývajúcich z reštitučných nárokov či zastupovania záhradkových organizácii v konaniach o vyporiadanie majetkovoprávnych vzťahov v záhradkových osadách. Okrem pozemkového práva sa tiež zaoberá najmä obchodným právom vrátane korporátneho práva, občianskym právom,správnym právom,  konkurzným právom, rodinným právom, právom duševného vlastníctva a tiež pracovným právom. 
Je spoluautorkou Komentára k priestupkovému zákonu z roku 1998, vydaného vo vydavateľstve IURA EDITION spol. s r.o.

Náš tím

Advokát, konateľ a spoločník advokátskej kancelárie

JUDr. Martin Gedra

e-mail:  martin.gedra@advocatius.sk

JUDr. Martin Gedra pracuje v Advokátskej kancelárii advocatius s.r.o. od júla 2008. Od februára 2012 je jej spoločníkom a zároveň konateľom. V roku 2011 zložil advokátsku skúšku a v súčasnosti je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Svoj pracovný profil si rozšíril v roku 2012 získaním osvedčenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonaní odbornej správcovskej skúšky (správca konkurznej podstaty).

Od svojho nástupu do kancelárie sa podieľal na mnohých korporátnych, obchodnoprávnych ako aj pracovnoprávnych konaniach. Poskytuje právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností a konkurzných konaní. Zároveň sa venuje problematike ochranných známok a ochrane spotrebiteľa.

V roku 2011 ako interný doktorand úspešne zložil dizertačnú skúšku na katedre Teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul magister práv získal v roku 2008.

JUDr. Martin Gedra ovláda aktívne anglický jazyk, pasívne hovorí francúzsky.

Náš tím

Mgr. Barbora Benčíková, advokátsky koncipient

e-mail: barbora.bencikova@advocatius.sk

Mgr. Barbora Benčíková ukončila štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole, fakulte práva, vykonaním štátnej skúšky v marci v roku 2015 a od novembra 2015 pôsobí v advokátskej kancelárii advocatius s.r.o. ako advokátsky koncipient. 

Absolvovala študijný pobyt v zahraničí, na University of Reykjavík, na Islande, kde sa zamerala predovšetkým na štúdium trestného práva, kriminalistiky a kriminológie.

Ovláda aktívne anglický a pasívne francúzsky jazyk.

 

 


webdizajn a cms catmedia